call 072 - 844 52 85 menu

Begrippenlijst

Afkoop
U zegt de verzekering op, en krijgt een (klein) deel van uw geld terug. Niet mogelijk bij natura verzekering. Meestal is premievrijstelling gunstiger.

Afleggen
Het toonbaar maken van de overledene, bijvoorbeeld wassen, kleden en het haar fatsoeneren. Meestal wordt dit gedaan door de nabestaanden en/of de uitvaartverzorger.

Akte van overlijden
Dit document wordt opgesteld door de gemeente waar de persoon is overleden. Vraag voldoende uittreksels aan om allerlei formele zaken te kunnen regelen.

Algemeen graf
Graf voor 2 of 3 personen “op volgorde van binnenkomst”. De mogelijkheden voor een eigen grafsteen zijn beperkt. Na minimaal 10 jaar wordt het graf geruimd en is herbegraven mogelijk.

Assurantiebelasting
Belasting op de verzekering, bij de premie inbegrepen. Op uitvaartverzekeringen wordt geen assurantiebelasting geheven.

Balsemen
Balsemen van het lichaam is het conserveren van een lichaam voor langere tijd.

Begrafenisverzekering
Een begrafenisverzekering is een ander woord voor uitvaartverzekering. Omdat begraven meestal duurder is dan cremeren, hangt de premie wel af van de keuze voor een begrafenis of een crematie.

Begunstigde
De natuurlijke persoon aan wie het geld voor de uitvaart wordt uitgekeerd. Bij een natura uitvaartverzekering is er geen begunstigde.

Burgerservicenummer
Uniek, door de overheid toegekend persoonsnummer, door verzekeraars gebruikt als registratienummer voor de uitkeringsgerechtigde of de verzekerde.

Combinatie uitvaartverzekering
Natura uitvaartverzekering waarbij bovendien een geldbedrag wordt uitgekeerd voor bijvoorbeeld de receptie.

Condoleance
Condoleance , ook wel condoleren genoemd. De betekenis van condoleance is medeleven betuigen aan de nabestaanden.

Crematieverzekering
Ander woord voor uitvaartverzekering. Omdat cremeren meestal goedkoper is dan begraven, hangt de premie wel af van de keuze voor een crematie of een begrafenis. Hier vind je meer informatie over een crematieverzekering

Crematie
Een crematie is een vorm van een uitvaart waarbij het lichaam van de overledene wordt verbrand.

Crematorium
Een crematorium is een plek waar de crematie van een overledene plaatsvindt.

Crematie hond
Ook voor dieren is het mogelijk om gecremeerd te worden. Meer informatie over crematie hond vindt u hier.

Dekking
De overlijdensgevallen waarvoor de uitvaartverzekering geldt. Kinderen zijn soms wel, soms niet meeverzekerd. Ook zelfmoord is niet standaard gedekt.

Destructie
Destructie is het omzetten van overleden dieren in bepaalde brandstoffen die gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld bedrijfsauto’s

Donorcodicil
Een donorcodicil is een schriftelijke verklaring om na overlijden orgaandonor te willen zijn. Achterhaald door het donorregister.

Eenmalige poliskosten
Eenmalige kosten voor het afsluiten van de verzekering. Niet elke verzekeraar brengt deze kosten in rekening.

Erfrecht
De wetten rondom het nalatenschap: wie zijn de erfgenamen en hoe gaat de overdracht in zijn werk?

Familiegraf
Gehuurd graf, ook wel particulier graf of eigen graf genoemd. De huurder bepaalt wie erin begraven mag worden. De huurperiode is minstens twintig jaar en kan meestal verlengd worden.

Geld uitvaartverzekering
Uitvaartverzekering die bij het overlijden van de verzekerde een geldbedrag uitkeert.

Gezondheidsverklaring
Formulier om het overlijdensrisico van de verzekerde en dus de hoogte van de premie vast te stellen.

Grafrecht
Het recht op een plaats in een algemeen graf gedurende minstens tien jaar, of zeggenschap over een huurgraf gedurende minstens twintig jaar.

Huurgraf
Ander woord voor familiegraf of eigen graf. De huurperiode is minstens twintig jaar en kan meestal verlengd worden.

Indexering
Bij indexering wordt het verzekerde bedrag, en dus ook de premie, verhoogd naarmate de gemiddelde kosten van een uitvaart stijgen.

Koopsom uitvaartverzekering
Uitvaartverzekering waarvoor eenmalig een kapitaal wordt ingelegd, in plaats van maandelijks een premie.

Levensverzekering
Een levensverzekering de uitbetaalt als de verzekerde overlijdt (zoals een uitvaartverzekering) of juist op een bepaalde datum nog in leven is (zoals een pensioenverzekering).

Lijkwade
Een lijkwade is een doek (rechthoekig) waar een overledene in wordt gewikkeld.

LSR (Landelijke Stichting Rouwbegeleiding)
De LSR biedt informatie over rouw en rouwzorg en kan doorverwijzen naar lotgenoten en professionele hulpverleners.

Mededelingsplicht
U moet het vragenformulier van de verzekeraar eerlijk invullen.

Miskraam
We spreken van een miskraam wanneer een zwangerschap binnen 16 weken stopt.

Nalatenschap
Alle bezittingen en schulden die de overledene achterlaat.

natuurbegraafplaats
Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats midden in de natuur, waar de graven na loop van tijd vanzelf opgaan in de natuur. Het lichaam en de doodskist of lijkwade worden dan op een natuurlijke manier volledig afgebroken.

Natura uitvaartverzekering
Verzekering die bij overlijden geen geld uitkeert, maar een vooraf afgesproken pakket diensten regelt en vergoedt.

Nazorg
Professionele hulp (emotioneel, financieel, administratief etc.) aan nabestaanden nadat een dierbare is overleden.

Ongevallenverzekering
Verzekering die uitkeert bij overlijden of blijvende invaliditeit.

Obductie
De betekenis van obductie is het onderzoek na de dood van de overledene.

Opzeggen uitvaartverzekering
Opzeggen binnen de bedenktijd (meestal 30 dagen) is gratis. Wilt u na de bedenktijd van de verzekering af, dan kunt u kiezen voor afkopen, maar meestal is premievrijstelling dan gunstiger.

Overlijdensrisicoverzekering
Een overlijdensrisicoverzekering keert alleen uit als de verzekerde vóór een bepaalde datum overlijdt, bijvoorbeeld om een hypotheekschuld af te lossen.

Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie is een vorm van behandeling die wordt gebruikt bij zeer ernstig zieke mensen. Bij deze mensen is de hoop op verbetering van leven er niet meer. Met palliatieve sedatie worden deze mensen met medicatie in slaap gebracht om ervoor te zorgen dat ze met zo min mogelijk pijn in slaap gebracht worden.

Polisvoorwaarden
In de polisvoorwaarden staat wat er precies is afgesproken, zoals wie de verzekerde is en welk bedrag bij overlijden zal worden uitgekeerd.

Premie
Uw periodieke inleg om de uiteindelijke uitbetaling van de uitvaartverzekering mogelijk te maken.

Premievrijstelling
Een uitvaartverzekering is eigenlijk een spaarpot. Bij premievrijstelling stopt u met sparen. De uitkering bij overlijden is dan lager.

Productwijzer
Het Verbond van Verzekeraars heeft productwijzers ontwikkeld om de consument inzicht te geven in de diverse verzekeringsproducten en de aanbieders.

Rechthebbende
De huurder van een huur- oftewel familiegraf.

Repatriëring
Terugkeren naar het geboorteland, om daar begraven te worden.

Ritueelbegeleiding
Ritueelbegeleiding is professionele begeleiding bij rituelen rondom een afscheid of andere levensmomenten waarbij deze een bijzondere betekenis krijgen

Rouwadvertentie
Een rouwadvertentie is een advertentie in de krant of op internet waarin men bekendmaakt dat iemand is overleden.

Rouwverwerking
Rouwverwerking is een periode waarin iemand tot rust probeert te komen na een verlies.

Samenvoegen
Als een familiegraf “vol” is, en het toch wenselijk is er nog iemand bij te plaatsen, kunnen de resten van de eerder overledenen in één kist worden gelegd om ruimte te maken.

Sofinummer
Ander woord voor burgerservicenummer.

Testament
Een officiële akte waarin iemand bij leven vastlegt wat er na diens overlijden moet gebeuren. Iedereen vanaf 16 jaar kan zo’n akte laten opstellen door een notaris.

Tweelevenpolis
Een verzekering op het leven van twee personen die in één huurgraf willen worden begraven. Door eenmalige kosten is de eerste uitvaart duurder dan de tweede.

Uitvaartcentrum
Een uitvaartcentrum is een ruimte voor de dienst waarbij de overledene wordt herdacht.

Uitvaartmuziek
Uitvaartmuziek is muziek welke geschikt is voor iedere uitvaart. Daarnaast bestaat er ook begrafenis muziek. Dit is muziek wat tijdens een begrafenis gedraaid wordt.

Uitvaartondernemer
Ander woord voor begrafenisondernemer. De uitvaartondernemer helpt u bij alle beslissingen rondom een overlijden.

Uitvaartverzekering
Een uitvaartverzekering is een levensverzekering die een bedrag uitkeert na overlijden. Uitvaartverzekeringen zorgen ervoor dat nabestaanden niet voor de kosten van een uitvaart hoeven op te draaien.

Uitvaartverzorger
De uitvaartverzorger regelt de algemene dingen, de uitvaartleider regelt alles op de dag zelf. Vaak worden de begrippen door elkaar gebruikt, en is één uitvaartondernemer verantwoordelijk voor alle uitvaartverzorging.

Verbond van verzekeraars
Vereniging van vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland, die optreedt als gesprekspartner voor de politiek.

Verklaring van erfrecht
Verklaring, afgegeven door een notaris, wie de erfgenamen zijn.

Verklaring van overlijden
Verklaring, afgegeven door een bevoegde arts, dat iemand overleden is en of het een natuurlijke dood betreft.

Verzekerde
De persoon op wiens leven de verzekering is afgesloten. Dit kan dezelfde zijn als degene die de premie betaalt, maar dat hoeft niet.

Verzekeringsnemer
De persoon die de verzekering afsluit en de premie betaalt. Dit kan dezelfde zijn als de verzekerde, maar dat hoeft niet.

Voorlopige dekking
Dekking tussen het moment van aanvragen van een verzekering, en het moment waarop de polis administratief helemaal is verwerkt.

Wilsbeschikking
Een wilsbeschikking is een document waarin je kunt aangeven wat er na jouw overlijden moet gebeuren.

Meer handige informatie over deze onderwerpen vind je op onderstaande pagina’s

© Uitvaartverzekeringwijzer.net 2014-2021
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
KvK nummer: 70310629 | BTW nummer: NL858252818B01