menu

Euthanasieverklaring

Euthanasie wordt ook wel ‘goede dood’ of ‘genadedood’ genoemd en is een handeling die Euthanasieverklaring pdfsterven zonder veel lijden van iemand anders bevordert. Euthanasie wordt ook wel omschreven als het op eigen verzoek versnellen van de dood of het ter dood brengen van mensen die hevig lijden en ongeneeslijk ziek zijn. Euthanasie is in veel landen verboden en wordt zelfs als misdrijf beschouwd. In Nederland (en ook België) is euthanasie legaal. Een euthanasieverklaring aanvragen is een zeer belangrijk onderwerp bij euthanasie. Lees alles over de euthanasieverklaring op deze pagina

Euthanasieverklaring 2020 voorbeeld

Mensen die euthanasie willen op het moment dat er sprake is van ondraaglijk lijden, geven dat aan in een euthanasieverklaring. Hoewel deze verklaring bijzonder belangrijk is, kan er niet altijd en per definitie euthanasie mee afgedwongen worden. Is er in het geheel geen euthanasieverklaring, dan mag de dokter nooit overgaan tot het uitvoeren van deze handeling. Een euthanasieverklaring downloaden is niet meer nodig. Bekijk hier een Euthanasieverklaring voorbeeld van een huisarts. Je kunt het euthanasieverklaring voorbeeld gebruiken, maar laat het altijd even controleren door je huisarts. Uiteraard kun je ook zelf een euthanasieverklaring opstellen. Het opstellen van een euthanasieverklaring kun je het beste doen in bijzijn van je huisarts of een ervaringsdeskundige.

Mondeling en schriftelijk

In de euthanasieverklaring worden de omstandigheden aangegeven waarin volgens de patiënt euthanasie gewenst is. Hoewel dokters zich moeten houden aan wilsverklaringen, ligt dat bij een euthanasieverklaring toch net even weer anders. Geen enkele arts is verplicht om het verzoek na te komen en dus kan gesteld worden dat aan een euthanasieverklaring geen rechten kunnen worden ontleend.

Desondanks is een verklaring wel uitermate belangrijk. Het gebeurt dat mensen simpelweg niet meer het vermogen hebben om hun verzoek tot euthanasie met de dokter te bespreken, denk maar eens aan iemand die getroffen is door dementie. Is er dan geen euthanasieverklaring dan zal er geen gevolg gegeven worden aan de euthanasiewens. Wie een schriftelijke verklaring opstelt, gaat daarnaast ook altijd in gesprek met de arts om aan te geven wat er exact met de verklaring bedoeld wordt. De dokter voegt vervolgens zowel het mondelinge euthanasieverzoek als de schriftelijke verklaring toe aan het medische dossier. Een voorbeeld van een euthanasieverklaring kun je vinden op onze website.

Euthanasieverklaring Notaris

Bij de notaris kan een zogenaamd levenstestament opgesteld worden. Daarin worden de wensen – als mensen kort of lang geen beslissingen kunnen of willen nemen- vastgelegd. Een levenstestament is iets anders dan een ‘gewoon’ testament. Een gewoon testament gaat over wat er na het overlijden moet gebeuren, een levenstestament is al tijdens het leven werkzaam. In een levenstestament staan ook de wensen over medische verzorging aangegeven en ook een euthanasieverklaring kan deel uitmaken van een levenstestament.

Dit wordt dan overigens vaak een medische behandelingsvolmacht genoemd, een methode om tijdens wilsonbekwaamheid toch invloed uit te kunnen oefenen op te nemen beslissingen. Ook een niet-behandelverklaring, het euthanasieverzoek dus en een behandelgebod verklaring kunnen deel uitmaken van een levenstestament. Het op deze wijze schriftelijk vastleggen van verklaringen geeft artsen zekerheid dat de wensen op schrift zijn gesteld op een moment dat de gevolgen ervan door de patiënt nog overzien konden worden.

Euthanasieverklaring bij dementie en alzheimer

Euthanasie bij dementie of alzheimer is in bepaalde gevallen mogelijk, maar zeker niet iedereen met dementie die een euthanasieverzoek indient zal ook daadwerkelijk geholpen worden. In de praktijk is er meer en meer behoefte onder het groeiend aantal dementie patiënten om een voor die groep ontluisterend einde van het leven te voorkomen en om dus een euthanasieregeling te treffen. Net als bij andere verzoeken, moet ook nu zeer zorgvuldig te werk worden gegaan en een eis is onder meer dat er daadwerkelijk sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

In geval van dementie is er sprake van psychisch lijden en in de praktijk blijken artsen vrijwel nooit bereid om een euthanasieverzoek in te willigen als er sprake is van gevorderde dementie. Artsen kunnen alleen worden overtuigd van het feit dat er sprake is van ondraaglijk lijden als de patiënt dit zelf in een gesprek kan aangeven. En dus is er binnen de euthanasiewet ruimte bij dementie in de beginnende fase. In die fase wordt iemand nog als wilsbekwaam beschouwd en bovendien kan het verzoek dan nog mondeling door de patiënt toegelicht worden.

Geen wettelijke regels euthanasieverklaring

Opvallend: er bestaan geen wettelijke regels waaraan een verklaring moet voldoen. Erg belangrijk is dat duidelijk aangegeven wordt wat de indiener met ondraaglijk lijden bedoelt en wat in zijn of haar ogen uitzichtloos lijden precies is. Uiteraard dient de verklaring ondertekend te worden en mogen ook naam en datum niet ontbreken. Mensen die achttien jaar of ouder zijn kunnen zelfstandig een euthanasieverzoek indienen, minderjarigen (vanaf twaalf jaar) kunnen dat ook, al is tot zestien jaar wel instemming van ouders/verzorgers noodzakelijk. Jongeren in de leeftijd van zestien en zeventien jaar beslissen wel zelf, maar de artsen dienen de ouders/verzorgers wel te betrekken bij de gehele procedure. Vrienden en familieleden zijn niet bevoegd een verzoek tot euthanasie in te dienen.

Euthanasieverklaring geldigheid

Een euthanasieverklaring kent geen geldigheidsduur en blijft van kracht, mits er niets gewijzigd of ingetrokken is. De verklaring kan dus tientallen jaren geldig zijn. Het is overigens wel raadzaam om frequent met de huisarts over het verzoek te praten. Behalve dat die gesprekken in het medisch dossier komen, weet de dokter dan ook dat de patiënt nog steeds volledig achter de verklaring staat.

Zorgvuldigheidseisen
Alvorens een arts besluit over te gaan tot uitvoering van euthanasie, zal de patiënt nogmaals geïnformeerd worden over de huidige medische situatie en zal de arts aangeven wat de vooruitzichten zijn. De arts van de patiënt schakelt vaak een andere (SCEN) arts in om de situatie ook nog eens tegen het licht te houden en ook nog weer het gesprek met de patiënt aan te gaan. Die arts toetst bovendien of er is voldaan aan de zorgvuldigheidseisen en zet zijn bevindingen op schrift.

De uitvoerend arts moet medische zorgvuldig handelen tijdens de uitvoering van euthanasie en de juiste dosering medicijnen toedienen. Na overlijden wordt de regionale toetsingscommissie ingelicht. Die controleert meteen of er door de arts zorgvuldig te werk is gegaan. Is dat niet het geval, dan kan de arts worden vervolgd en kan er een gevangenisstraf opgelegd worden.

© Uitvaartverzekering Wijzer 2020
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
KvKnr: 70310629