menu

Wanneer keert een overlijdensrisicoverzekering uit?

Het enige dat bij onze geboorte vaststaat, is de wetenschap dat we op een dag weer afscheid moeten nemen van hetkeert een overlijdensrisicoverzekering altijd uit? leven. Wanneer dat moment aanbreken zal, is niet te voorspellen. Om ervoor te zorgen dat u uw nabestaanden achterlaat met voldoende financiële middelen kunt u een uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering afsluiten.  In dit artikel geven we antwoord op de vragen: Wanneer keert een overlijdensrisicoverzekering uit? Keert een overlijdensrisicoverzekering altijd uit?

Inhoudsopgave

Wanneer vindt de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering plaats?

Wanneer iemand is overleden en een overlijdensrisicoverzekering had, dan keert de verzekeraar een bedrag uit aan de begunstigde. De begunstigde is degene die op de overlijdensrisicopolis staat genoteerd als degene die na uw overlijden het verzekerd bedrag uitgekeerd krijgt. Maar voordat de uitkering plaatsvindt moeten er nog wel een aantal zaken geregeld worden. De begunstigde zal melding moeten maken van het overlijden bij de overlijdensrisicoverzekeraar.

Welke gegevens heeft de overlijdensrisicoverzekeraar nodig na overlijden?

De overlijdensrisicoverzekeraar wil verschillende documenten ontvangen voordat ze kunnen overgaan tot het uitbetalen van het verzekerd bedrag. Voor nabestaanden is dat vaak erg vervelend omdat ze in een periode van rouw zitten en niet zitten te wachten op het regelen van papierwerk. Hieronder vindt u een overzicht van de dingen die de verzekeraar wilt controleren.

Welke documenten heeft de verzekeraar nodig?

 • Een kopie legitimatie van de begunstigde
 • De akte van overlijden
 • Een door de begunstigde schriftelijk verzoek om uit te keren
 • Het rekeningnummer waarop het verzekerd bedrag uitgekeerd mag worden.
 • In sommige gevallen ook een verklaring van erfrecht. Dat is een document dat een notaris opstelt, waarin staat wie de erfgenamen van de overleden verzekerde zijn.

Hoe lang duurt het voordat een overlijdensrisicoverzekeraar uitkeert?

wanneer keert een overlijdensrisicoverzekering uitWanneer de begunstigde contact heeft opgenomen met de verzekeraar en de benodigde stukken heeft aangeleverd kan het zijn dat u het verzekerd bedrag al snel op uw rekening heeft staan. Echter is niet iedere overlijdensrisicoverzekeraar hier even snel mee. De meeste verzekeraars keren binnen 60 dagen nadat ze alle stukken hebben ontvangen het bedrag uit. Echter kan het zijn dat een verzekeraar nog een aantal controles wilt uitvoeren om te kijken of de ingevulde gezondheidsverklaring nog steeds klopt. Wanneer u niet binnen 60 dagen het verzekerd bedrag heeft ontvangen, raden wij u aan om telefonisch contact op te nemen met uw verzekeraar. Mocht u niet de gewenste reactie ontvangen dan kunt u een klacht indienen bij het kifid.

Wanneer keert de overlijdensrisicoverzekering gewoon uit volgens afspraak?

 • Wanneer de begunstigde zich aanmeldt en alle gevraagde stukken overlegt
 • Wanneer u de juiste informatie over uw gezondheidstoestand heeft ingevuld bij het aangaan van de verzekering.  Blijkt na uw overlijden dat uw verklaringen over uw gezondheid op waarheid berustte, dan keert uw verzekeraar het volledig bedrag uit aan de rechthebbende(n);
 • Wanneer u binnen de overeengekomen looptijd komt te overlijden, door een andere reden dan zelfdoding: De overlijdensrisicoverzekering wordt voor een bepaalde periode afgesloten. Indien u bij het aangaan ervan nog fit en gezond bent, is de kans dat u binnen de overeengekomen tijd sterft, vrij klein. Naarmate u ouder wordt neemt die kans echter toe. Met deze twee factoren houdt uw verzekeraar rekening, omdat hij natuurlijk zo min mogelijk geld wilt uitgeven. Maar zoals ik in het begin aangaf, weet niemand wanneer de tijd om te vertrekken aanbreken zal. Mocht u binnen twee jaren na het afsluiten van de verzekering die bijvoorbeeld een looptijd van 20 jaar heeft, komen te overlijden, dan zal de verzekeraar rekeninghoudend met het vorig punt en als vast is komen te staan dat u geen zelfmoord pleegde, de uitkering aan de begunstigde voldoen;
 • Wanneer u uw premie(s) op tijd betaald heeft.

Redenen waarom de overlijdensrisicoverzekering niet of niet volledig uitkeert

 • Indien u na de looptijd overlijdt. Op dat moment bestaat de polis niet meer, waardoor uw rechthebbende ook geen aanspraak meer kan maken op een uitkering;
 • Indien binnen vijf jaar na uw overlijden de begunstigde noch een andere rechthebbende, zich aanmeldt bij de verzekeraar. Het is mogelijk dat niemand afwist van de afspraak die u gemaakt hebt met uw verzekeraar. Hierdoor vervalt de aanspraak op de uitkering na vijf jaar. Sommige verzekeraars keren na deze periode toch nog het verzekerde bedrag of een deel daarvan uit, indien de rechthebbende aannemelijk kan maken vooraf niet op de hoogte van het bestaan van uw polis te zijn geweest. Of bijvoorbeeld door uitlandigheid zulks niet tijdig te hebben kunnen doen;
 • Wanneer u binnen twee jaar na het sluiten van de verzekering bent gaan roken; Rookte u bij het aangaan van de verzekering niet, maar begon u twee jaar na acceptatie van de polis daarmee, dan kan dit resulteren in een lagere uitkering dan is afgesproken of het niet betalen van het verzekerd bedrag indien blijkt dat u ten gevolge van een door uw rookgedrag veroorzaakte ziekte, bent overleden. Anderzijds kan het gedurende periode van de verzekering stoppen met roken, u ook een lager te betalen premie opleveren. U dient daarvoor tenminste twee jaar rookvrij te zijn;
 • Wanneer u een premie betalingsachterstand heeft: Deze reden kan zorgen voor de opschorting van uw polis. U pleegt immers wanprestatie door uw premie niet te betalen. Indien u na aanmaningen zulks toch blijft doen, wordt de verzekering in de meeste gevallen opgezegd. Is er bij uw overlijden een achterstand dan kan afhankelijk van de polisvoorwaarden deze achterstand ook worden verrekend.
 • Indien u binnen twee jaar na het aangaan van de verzekering zelfmoord pleegt. Men gaat er dan vanuit dat er sprake kan zijn van opzet, hetgeen de betaling van het verzekerd bedrag stuit. Is er echter sprake van euthanasie , dan geldt deze wachttijd niet mits het plegen daarvan volgens de juridisch vastgelegde regels is geschiedt.
 • Indien u door te doen van de begunstigde of iemand die in aanmerking zou kunnen komen voor het geld, komt te overlijden: denkt u hierbij aan moord, doodslag of (zware ) mishandeling welke tot uw heengaan leidt. Zulke begunstigden komen logischerwijze niet in aanmerking voor het verzekerd bedrag;
 • Indien u door in een oorlog of terroristische aanslag opgelopen verwondingen, sterft: in dit geval zorgt de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme schade (NHT) dat de kosten voor uw begrafenis worden gedekt;
 • Indien u opzettelijk onvolledige en of onjuiste informatie verstrekte bij het aangaan van de verzekering: bedrog en dwaling leiden tot vernietiging van de polis en vaak ook naar een politioneel onderzoek van uw handelen.
 • Wanneer u uw hypothecaire schuld binnen het termijn van de verzekering hebt afgelost en u deze verzekering in opdracht van de uw schuldeiser sloot.

In dit artikel hebben wij geprobeerd om u inzicht te verschaffen over de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering. Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Meer informatie over het vergelijken van overlijdensrisicoverzekeringen vindt u hier.

© Uitvaartverzekering Wijzer 2020
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
KvKnr: 70310629