call 072 - 844 52 85

Overlijdensrisicoverzekering

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering (afgekort ORV) dekt het risico in geval van overlijden. Het is een overlijdensverzekering waarvoor je periodiek, meestal maandelijks, een premie betaalt. Als degene op wiens leven de verzekering is afgesloten vóór een bepaald moment overlijdt, dan keert de verzekeringsmaatschappij het verzekerde bedrag uit. Omdat een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten op iemands leven wordt hij ook wel levensverzekering genoemd.

Redenen afsluiten overlijdensrisicoverzekering in 2019

Waarom zou je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten? Belangrijkste reden is dat

Wat is een overlijdensrisicoverzekering

met het overlijden van de verzekerde er op dat moment ook een inkomen wegvalt, waardoor nabestaanden naast hun verdriet ook nog in financiële problemen kunnen komen. Doordat er uit de verzekering een kapitaal beschikbaar komt kan de hypotheek (deels) worden afgelost. Hierdoor kan de partner de lagere financiële lasten wél opbrengen en kan zij of hij in de echtelijke woning blijven wonen. Wanneer je bezig bent met een hypotheek, dan eist de hypotheekverstrekker in veel gevallen dat je een overlijdensrisicoverzekering afsluit.

Soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Er zijn drie soorten dekkingen mogelijk bij overlijdensrisicoverzekeringen.Overlijdensrisicoverzekering
Bron: DELA

1. Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
Bij de gelijkblijvende (de naam zegt het al) blijft het verzekerde bedrag gedurende de looptijd altijd gelijk. Op welk moment de verzekerde ook overlijdt: de nabestaanden krijgen het bedrag dat bij afsluiten van de verzekering is vastgelegd en waarop de premie is gebaseerd.
2. Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
Bij de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde bedrag jaarlijks in gelijke stappen.
3. Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering
Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het uit te keren bedrag eerst beperkt en later veel sterker.

Hoe wordt de premie van een overlijdensrisicoverzekering bepaald?

Uiteraard hangt veel af van het gewenste bedrag dat bij overlijden moet worden uitgekeerd: hoe hoger het verzekerde kapitaal, hoe hoger de premie. Daarnaast speelt de leeftijd van de verzekerde op het moment van afsluiten een rol: hoe ouder diegene is, hoe hoger de premie wordt. De reden daarvan is begrijpelijk: de kans van overlijden neemt jaarlijks toe met het ouder worden. En of de verzekerde wel of niet rookt is ook bepalend voor de premieberekening.

Verzekeraars gebruiken voor het berekenen van hun premie sterftetafels. Hierin kan simpelweg worden afgelezen hoeveel mensen er (op duizend mensen) op die leeftijd gemiddeld jaarlijks sterven. Dat betekent echter niet automatisch dat iedere verzekeraar dezelfde premie rekent voor eenzelfde verzekerd bedrag. Hier komen we nog op terug.

Overlijdensrisicoverzekering tussentijds beëindigen

Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten doe je voor een bepaalde periode. In principe loopt de verzekering tot het moment dat de verzekerde overlijdt óf tot de einddatum van de verzekering. Meestal is het echter ook mogelijk om de overlijdensrisicoverzekering (ORV) tussentijds te beëindigen, bijvoorbeeld als persoonlijke omstandigheden dusdanig zijn gewijzigd dat het verzekerde kapitaal niet meer nodig is. Als er tijdens de looptijd tot dat moment een premiereserve is opgebouwd wordt die op dat moment uitgekeerd. Meestal vindt er bij tussentijdse beëindiging echter geen uitkering plaats omdat de mogelijkheid daarvan in de premie is verwerkt, als een soort korting.

Overstappen naar andere overlijdensrisicoverzekeraar

Als je wil overstappen naar een andere verzekeraar is het verstandig om je huidige verzekering pas op te zeggen als je door je nieuwe verzekeraar bent geaccepteerd als verzekerde. Enerzijds omdat het lang kan duren voordat dit proces helemaal is afgerond, anderzijds omdat er altijd het risico van niet-acceptatie is.

Overlijdensrisicoverzekering vergelijken

Een overlijdensrisicoverzekering is op zich een hele eenvoudige verzekering. De verzekerde Overlijdensrisicoverzekering vergelijkenbetaalt periodiek een bepaalde premie. Op het moment van overlijden spreken de nabestaanden de verzekeringsmaatschappij aan op het verzekerde bedrag, waarna de overlijdensrisicoverzekeraar dat kapitaal uitkeert.

Een overlijdensrisicoverzekering vergelijken is tegenwoordig van groot belang, omdat er flinke premieverschillen zitten tussen de overlijdensrisicoverzekeraars. Reden kan zijn dat de ene maatschappij er meer op wil verdienen dan de andere. En grote overlijdensrisicoverzekeraars berekenen hun overhead, zoals de kosten van o.a. personeel en gebouwen, door in de premies. Tot slot betaal je bij de een meer provisie dan bij de ander. Een overlijdensrisicoverzekering vergelijken is dus zeker belangrijk, zodat je zeker weet dat je de beste overlijdensrisicoverzekering voor jou vindt.

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten: waar op te letten?

Veel mensen zoeken een huis, gaan dan oriënteren op een hypotheek en denken pas op dat moment ook aan een overlijdensrisicoverzekering (ORV). Het is echter goed om te weten dat het enige tijd duurt voordat deze verzekering rond is, zeker als de verzekeringnemer een ziekte of aandoening heeft. En vaak krijg je geen hypotheek als je geen overlijdensrisicoverzekering hebt: de hypotheekverstrekker wil namelijk niet het risico lopen dat de hypotheek niet kan worden afgelost als de verzekerde komt te overlijden.

Wees eerlijk als je een ziekte hebt, of eerder hebt gehad. Dit verzwijgen kan grote consequenties hebben als de verzekeraar er na het overlijden van de verzekerde achter komt dat diegene al ziek was op het moment van afsluiten of dat de verzekerde de ziekte waaraan hij of zij overleed in het verleden ook al had. Op ziekte in combinatie met het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) komen we ook nog terug.

Als jij, of iemand in je familie, een erfelijkheidsonderzoek hebt gedaan, omdat een bepaalde ziekte voorkomt in de familie, hoef je de uitkomst hiervan niet aan de verzekeraar te laten weten. De verzekeraar kan jou overigens ook niet verplichten zo’n onderzoek te ondergaan.

Een overlijdensrisicoverzekeraar kan jou wel vragen om een medische keuring te ondergaan. Informeer wel eerst wat de kosten hiervan zijn, en wie deze betaalt, als je wordt geaccepteerd als verzekerde en als je voor de verzekering wordt afgewezen. Aan de medisch adviseur van de verzekeraar kan je vragen de uitslag eerst naar jou te sturen. Mocht het keuringsadvies negatief zijn, dan is het verstandig die medisch adviseur te vragen zijn advies niet door te sturen naar de verzekeraar. Als je dan namelijk je verzekeringsaanvraag intrekt kan de verzekeraar jou niet afwijzen. Dit kan belangrijk zijn als je dezelfde aanvraag bij een andere verzekeraar indient. Die kan namelijk vragen of je al eens voor een verzekering bent afgewezen.

Overlijdensrisicoverzekering en ziekte

Hiervoor hadden we het al over ziekte. Wat nu als je een chronische ziekte hebt en een overlijdensrisicoverzekering wil afsluiten? Dit maakt het aanvraagproces vaak lastig, stroperig ook. Als je al wordt geaccepteerd door de verzekeraar van jouw keuze, dan is het meestal een lang proces. Je betaalt een hoge premie én de verzekeraar kan jou dus weigeren. Erg vervelend en confronterend voor de verzekerde maar begrijpelijk vanuit de kant van de verzekeraar gezien: hij wil best risico nemen, dat is inherent aan zijn vak, maar hij zal daarin zijn grenzen hebben. En dus wil hij graag zo exact mogelijk kunnen inschatten wat jouw levensverwachting is.

Zeker in het geval van (chronische) ziekte is het de moeite waard om verschillende verzekeringsmaatschappijen met elkaar te vergelijken. Sommige verzekeraars melden op hun site dat het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) in geval van ziekte bij hen nu sneller en/of makkelijker gaat, maar het is aan te bevelen om de voorwaarden (en zeker ook de kleine lettertjes) goed te lezen.

Verschil Overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering

Veel mensen denken dat een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering hetzelfde is, maar dit is niet het geval. Hieronder leggen we het verschil uit.

1. Uitvaartverzekering
Bij een uitvaartverzekering verzekert men de kosten voor je uitvaart. De dekking van een uitvaartverzekering heeft in veel gevallen een levenslange looptijd en je weet zeker dat de uitvaartverzekeraar altijd uitkeert. De premie looptijd van een uitvaartverzekering is niet altijd hetzelfde. Meestal betaal je ongeveer 30 jaar premie, maar na de betalingstermijn blijft de verzekering wel doorlopen.

2. Overlijdensrisicoverzekering
Bij een overlijdensrisicoverzekering dekt de verzekering bepaalde financiële risico’s af voor een vooraf afgesproken periode. Wanneer je overlijdt tijdens de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering, dan wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden. Met dit bedrag kunnen ze bijvoorbeeld de hypotheek (gedeeltelijk) aflossen of de huur van een woning blijven betalen.

Medische acceptatie bij overlijdensrisicoverzekeringen

De verzekeringsmaatschappij van jouw keuze wil uiteraard graag weten of je gezond bent. Om die reden vragen ze je daarom bij een overlijdensrisicoverzekering (ORV) een gezondheidsverklaring in te vullen. De vragen, en hoe gedetailleerd ze zijn, verschillen per verzekeraar. Ze gaan over je leefstijl en het eerder genoemde roken. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook gaan over je gewicht en voorkomende ziektes in de familie.

Afhankelijk van het bedrag dat je wil verzekeren kan de verzekeraar jou daarbij tevens vragen een medische keuring te ondergaan, door een huisarts of door een internist.

Tot slot vraagt de overlijdensrisicoverzekeraar daarbij ook tussentijdse veranderingen door te geven, bijvoorbeeld als je toch weer bent gaan roken, dat heeft dan weer gevolgen voor de premie, die zal worden herberekend. Ook kan hij je tussentijds opnieuw vragen een gezondheidsverklaring in te vullen.

Overlijdensrisicoverzekering hypotheek

Heb je recent een ander huis gekocht? Het afsluiten van een hypotheek gebeurt veelal in combinatie met een Overlijdensrisicoverzekering hypotheekoverlijdensrisicoverzekering. Let op: Dit is geen uitvaartverzekering. In bijna alle gevallen is deze verzekering verplicht. Mocht jij of je partner komen te overlijden, dan heeft een geldverstrekker de garantie dat de hypotheeklening wordt terugbetaald. Bovendien kan jij of je eventuele partner in de woning blijven wonen. Hoe werkt de overlijdensrisicoverzekering in combinatie met een hypotheek en wat zijn de kosten voor deze verzekering?

Overlijdensrisicoverzekering bij hypotheek

Een overlijdensrisicoverzekering is zowel los als in combinatie met een hypotheek af te sluiten. De losse overlijdensrisicoverzekering keert uit bij je overlijden of het overlijden van je partner. Na een overlijden wordt er een geldbedrag uitgekeerd aan jou of de achterblijver(s). Hiermee wordt het mogelijk om eventuele financiële problemen achter je te laten of juist te voorkomen. Het is echter ook mogelijk dat er een geldbedrag wordt uitgekeerd aan de hypotheekverstrekker. Hiervan is sprake als de verzekering is verpand aan de hypotheekverstrekker. Is het verzekerde bedrag hoger dan de hypotheekschuld? Dan wordt het restant geldbedrag overgemaakt aan de begunstigde(n).

Waarom is een overlijdensrisicoverzekering hypotheek belangrijk?

Het afsluiten van deze verzekering is om twee redenen belangrijk. Een geldverstrekker wil de garantie dat de hypothecaire lening wordt afgelost. Ten tweede is het wel zo prettig als nabestaanden in de woning kunnen blijven wonen, zonder dat ze in geldproblemen komen. Woon je helemaal alleen en heb je geen partner? In dat geval is het aan de erfgenamen of notaris om de woning eventueel te verkopen. Door de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering heeft een hypotheekverstrekker de garantie dat de lening wordt afgelost en zadel je nabestaanden niet op met financiële problemen. Kortom, het is dus een nuttige verzekering die zeker meerwaarde heeft.

Overlijdensrisicoverzekering hypotheek kosten

De gemakkelijkste optie is om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten bij de hypotheekverstrekker. Dit is meestal niet zo goedkoop. Daarom is het soms beter om elders de verzekering af te sluiten. Net zoals bij een hypotheek brengt een overlijdensrisicoverzekering kosten met zich mee. Voor de verzekering betaal je maandelijks premie en dus kan het geen kwaad om de verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken. Er zitten veelal forse premieverschillen tussen de verschillende maatschappijen. Ga zelf op zoek naar een goedkope verzekeraar of laat je hierin bijstaan door een assurantiekantoor.

Overlijdensrisicoverzekering en jouw gezondheid

Je gezondheidssituatie speelt een belangrijke rol bij het afsluiten van de verzekering. Een verzekeraar wil namelijk de garantie dat er zoveel mogelijk premie wordt betaald na het aangaan van de verzekering. Daarom vul je altijd vooraf een gezondheidsverklaring in. Hierin worden allerlei vragen gesteld over je lichamelijke en psychische gezondheid. Soms wil een verzekeraar meer informatie inwinnen na het lezen van de gezondheidsverklaring. Met jouw toestemming kan er een arts worden geraadpleegd of aanvullend onderzoek worden verricht. Hoe groter het risico voor een verzekeraar, hoe hoger de premie is. In sommige gevallen kan een verzekeraar jou afwijzen en moet je op zoek naar een andere verzekeraar.

Factoren die de premie bepalen van een overlijdensrisicoverzekering

Een verzekeraar bepaalt de premie van de verzekering aan de hand van een aantal factoren. Statistisch gezien is de kans op overlijden bij een jonge leeftijd kleiner. Dus betaal je als jongvolwassene minder premie dan iemand die ouder is dan 50 jaar. Leeftijd is dus cruciaal voor de premie van de verzekering. Een verzekeraar kan eveneens een premietoeslag in rekening brengen als je rookt of in het verleden hebt gerookt. Daarmee heb je een hoger risico om longkanker te krijgen en daaraan te overlijden. Uiteraard valt de premie lager uit als je alleen jezelf verzekert en er geen partner aanwezig is.

Verzekerd bedrag overlijdensrisicoverzekering hypotheek

Overlijdensrisicoverzekering voor de hypotheek zijn er in allerlei soorten en maten. Zo heb je verzekeringen met een verzekerd bedrag dat gedurende een bepaalde periode gelijk blijft, maar er zijn eveneens verzekeringen waarvan het kapitaal door de jaren heen daalt. Daarom is het belangrijk je hierin goed te laten adviseren door een financieel adviseur. Bij het afsluiten van een hypotheek is het veelal de geldverstrekker die aangeeft hoe hoog het verzekerd bedrag moet zijn. Dit maakt het voor jou een stuk gemakkelijker om op zoek te gaan naar een passende verzekeringsmaatschappij.

Overstappen van overlijdensrisicoverzekering

Ben je niet tevreden over je huidige verzekering en wil je graag overstappen naar een andere verzekeraar? Dit is uiteraard mogelijk, maar zoek wel goed uit welke eisen een hypotheekverstrekker heeft met betrekking tot deze verzekering. Bovendien moet een nieuwe overlijdensrisicoverzekering worden verpand aan de hypotheek. Dit brengt uiteraard de nodige werkzaamheden met zich mee en bij een eventuele overstap moet je met deze kosten rekening houden. Je kunt je hierin laten bijstaan door een financieel adviseur of assurantietussenpersoon. In dat geval betaal je de nota rechtstreeks aan de tussenpersoon of financieel adviseur.

Waarom een overlijdensrisicoverzekering hypotheek nog meer gunstig is

Bij het bepalen van het verzekerd bedrag van een overlijdensverzekering is het slim om ook Beste overlijdensrisicoverzekering afsluitenrekening te houden met je nabestaanden. Stel dat je kinderen hebt, dan wil je ze bij jouw overlijden goed achterlaten. Als je vroegtijdig overlijdt, is het prettig als de kinderen probleemloos kunnen studeren. Het is dan fijn om een overlijdensrisicoverzekering achter de hand te hebben. Uiteraard geldt dit ook voor je partner. Hij of zij kan dan gewoon in de woning blijven wonen. Verkopen kan uiteraard ook, met het doel om elders (goedkoper) te gaan wonen.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-02-2019

Overlijdensrisicoverzekering
4.3 (85.57%) 79 votes

© Uitvaartverzekeringwijzer.net 2019
Saturnusstraat 68, 1829 CZ, Alkmaar, Nederland
072 - 844 52 85 | KvKnr: 70310629